Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2022 jäteveden määrä oli 97 403 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Prosessivedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD71 131
Fosfori153
Ammoniumtyppi443
Kiintoaine6 320
ULOSmg/lTavoitearvo (mg/l)
BOD7210300
Fosfori2210
Ammoniumtyppi8050
Kiintoaine958300

Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2022 puhdistamo käsitteli 74 160 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD726,3
Fosfori0,5
Ammoniumtyppi15,5
Kiintoaine49,7
ULOSmg/lRaja-arvo (mg/l)
BOD70,9020
Fosfori0,11
Ammoniumtyppi0,7070
Kiintoaine1,60

Puhdistettu suotovesi (lähtevä)

 

Kartan pisteet:

1 Kaasuntankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Revisol Vaasa
13 Revisol Vaasa
14 Westenergy