Vattenrening

Stormossens påverkan på miljön följs med på många olika sätt: genom provtagning på lakvatten, ytvatten och grundvatten. Dessutom övervakas reningsverkens funktion genom veckovisa prov och analyser.

Grundvatten och ytvatten

Provtagning på grundvatten och ytvatten görs 4 ggr/år.

Avloppsvatten

Stormossens avloppsvatten består av rejektvatten från rötningsanläggningen, septiskt slam och dräneringsvatten. Avloppsvattnet förrenas i processvattenreningsverket på Stormossen och pumpas sedan vidare till avloppsnätet och därifrån till Påttska reningsverket.

Avloppsvattenmängden år 2022 var 97 403 m3. Reningseffekten och belastningen ses i bilden.

Processreningsverket

INmg/l
BOD71 131
Fosfor153
Ammoniumkväve443
Fast substans6 320
UTmg/lMålvärde (mg/l)
BOD7210300
Fosfor2210
Ammoniumkväve8050
Fast substans958300

Lakvatten

Lakvattnet från Stormossens avstjälpningsplats och ytvatten från behandlingsfälten leds till ett lakvattenreningsverk där vattnet renas på bl.a. fast substans, BOD7, COD, fosfor, kväve och ammoniumkväve. År 2022 behandlade reningsverket 74 160 m3 vatten från avstjälpningsplatserna och behandlingsfälten.

Vattnet analyseras två gånger: innan det leds till reningsverket och innan det renade vattnet leds ut i naturen.

Reningsverket har fungerat bra under året. Reningseffekten och belastningen presenteras i bilden.

Lakvattensreningsverket

INmg/l
BOD726,3
Fosfor0,5
Ammoniumkväve15,5
Fast substans49,7
UTmg/lGränsvärde (mg/l)
BOD70,9020
Fosfor0,1
1
Ammoniumkväve0,7070
Fast substans1,60

Renat lakvatten (utgående)

 

Punkterna på kartan:

1 Gastankningsstation
2 Processvattenreningsverk
3 Fordonsvåg
4 Gasbehandling
5 Återvinningsstation
6 Torkanläggning
6a Tunnel
7 Elektronikmottagning
8 Mekanisk behandling
8a El-huvudcentral
8b Transformator
8c Gasmotor
8d Biologisk behandling
9 Kontor
10 Orenat lakvatten
11 Elcentral
12 Revisol Vaasa
13 Revisol Vaasa
14 Westenergy