Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Stormossen työskentelee toiminnan mahdollisimman pienen ympäristövaikutuksen eteen. Ympärisö- ja parannustyön johtamiseksi ja ohjaamiseksi Stormossen on sertifioinut toiminnan kansainvälisten standardien mukaan. Käytössä ovat ISO 14001 (ympäristö), ISO 9001 (laatu) ja ISO 45001 (terveys ja turvallisuus).

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2023

 1. Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

  1. Vuonna 2023 vähintään 42 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja vähintään 65 % vuonna 2030.
  2. Tuotettu biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2023 tuotetaan vähintään 2,45 miljoonaa Nm3 biokaasua.
  3. Vuonna 2023 myydään vähintään 1,1 miljoonaa kg liikennekaasua.
  4. Biokaasulaitoksessa tuotettu mädätysjäämä täyttää viranomais- ja lakivaatimukset ja mädätysjäämän ravinteet palautetaan alueen maatalouteen tai muuhun kestävään käyttöön. Pitkällä aikavälillä selvitetään myös vaihtoehtoisia käyttökohteita.
  5. Tehokas hallinto.
   a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustuloksen tulee olla vähintään 1,45 milj. euroa vuonna 2023.
   b) Kaikkien investointien tulee tukea strategisia tavoitteita.

  Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä – Vuonna 2030 Stormossenin toiminnan tulee olla hiilidioksidineutraalia

  1. Vuonna 2023 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
  2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
  3. Toiminnan hiilijalanjälkeä seurataan säännöllisesti ja selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää ja kierrättää hiilidioksidia biokaasun jalostuksesta.

  Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

  1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2024 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7. Mittaamme myös asiakkaiden mielipiteitä Stormossenista työnantajana, NPS.
  2. Hyötykäyttöasemien kävijämäärä lisätään yli 115 000 käyntiin vuositasolla.
   a) Vuonna 2023 neljä hyötykäyttöasemaa tehdään autonomisiksi.
   b) Hyötykäyttöasemilla materiaalien kierrätysaste on vähintään 58 %.

  Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

  1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan PRO24-järjestelmään.
  2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walks:eja, vähintään 25 kpl.
  3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti. Esihenkilöt järjestävät vähintään kaksi työsuojelutilaisuutta vuodessa oman osastonsa henkilöstön kanssa. Työsuojelu järjestää vähintään yhden työsuojelutilaisuuden vuodessa henkilökunnalle.
  4. Sairauspoissaolojen määrä on henkilötyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
  5. Ylläpidämme henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2023 koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden on 4.
  6. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi työpaikalla. Vahvistamme arvojen mukaista yrityskulttuuria kouluttamalla esihenkilöitä ja viestimällä arvojen mukaisesta toiminnasta yrityksen sisällä. Kiinnitetään huomiota arvojen mukaiseen toimintaan ja vahvisteaan sitä huomioimalla ja palkitsemalla onnistumisesta. Vapaa-ajantoimikunta järjestää toimintaa tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.