Växelverkan och kommunikation

Stormossens slogan ”För att det är viktigt” berättar om företagets värderingar och styrkor – den uppmuntrar invånarna till en ansvarsfull livsstil och aktiv sortering. Stormossen utvecklar sina tjänster och sin verksamhet och producerar fungerande miljöservice som är lätt att använda. Stormossen gör allas vår framtid renare. Stormossens kommunikation är i stora drag uppdelad i grundläggande information om bl.a. sortering och tjänster samt strategiska kommunikationskampanjer för att uppnå uppsatta strategiska mål.

Stormossens målsättning är att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030 och främja en cirkulär ekonomi. År 2030 skall vi återvinna minst 65 procent av det kommunala avfallet som material. Kommunikation och god service är centrala redskap för att uppnå målet. Kommunikationens mål är att öka materialåtervinningen och inflödet av tillräcklig mängd välsorterat bioavfall till biogasanläggningen. Av det producerar vi biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, och rötrest som förädlas till kompostjord. Vi har skapat egna varumärken för fordonsgasen och kompostjorden. Vi har utvecklat och öppnat landets första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen, som är en lokal aktör för cirkulär ekonomi genom att sälja noga utvalda och återbrukade föremål.

Kommunikationen år 2022 har präglats av förändringar i avfallshanteringen föranledda av den nya avfallslagen och avfallsbestämmelserna. De största och flesta förändringarna sker år 2023 och inför dem har planering, förberedelser och åtgärder gjorts för en god kommunikation mot invånarna i samarbete med Vasaregionens avfallsnämnd.

Vartannat år undersöker vi kundernas åsikter om Stormossens verksamhet och om avfallshanteringen generellt, för att förbättra kundservicen. Kundundersökningen utfördes hösten 2022 och följande gång hösten 2024.

Rådgivning

Coronapandemin påverkade besöksverksamheten ännu år 2022. Våren 2022 öppnade vi igen upp för besöksverksamheten och tar emot grupper till anläggningen. Det ordnades fortfarande begränsat med evenemang under år 2021. I slutet av året ordnades den första av tre marknadsdialoger för intressenter om bl.a. de kommande förändringarna i avfallstransporterna. Tillsamman med andra avfallsbolag i Österbotten ordnades gemensamma satsningar för låg- och högstadier.

Information

Stormossen finns på sociala medier genom hemsidan, Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok. Utveckling av hemsidan och mobilapplikationen fortsätter. Hemsidan uppdateras fortgående och utgör en av de viktigaste kanalerna för information till invånarna om förändringar i avfallshantering, insamling och sortering. Vi ordnade en tävling där vi efterlyste Världens lyckligaste sorterare i Vasanejden och deltog i informationskampanjer ordnade av Suomen Kiertovoima.

Publikationer

Kundtidning Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 63 000 st.)
Kundtidning Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
Sorteringsguide 3-språkig Delas ut på evenemang oa

Sociala medier

www.stormossen.fi 94 979 besökare
Facebook: Stormossen 3 141 gillare
Facebook: Minimossen 2 399 gillare
Instagram: Stormossen 1 025 följare
Instagram: Minimossen 2 246 följare
Mobilapplikationen 13 121 nerladdningar totalt